До директора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Индикативен списък на услуги, предоставяни от СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Информация за приемане и преместване на ученици, тук

Издаване на диплома за средно образование, тук

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование, тук

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, тук

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, тук

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите, тук

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава, тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи, тук

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация, тук

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите, тук

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година), тук

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година), тук

Телефон за връзка 0336/6-57-16, е-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org
Услугите не се предоставят по електронен път.