Предстоящо

Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката за провеждане на обучението на 15.11.2021 г., тук

Списък на учебниците за VIII – XII клас, за учебната  2021/2022 година, тук

Изпити

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII и поправителен изпит за определяне на срочна/годишна оценка за X клас, тук

Изпити

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за VІ клас, тук

График за провеждане на приравнителни изпити за формиране на срочна/годишна оценка за VIII и IX клас, тук

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за V клас, тук

График за провеждане на изпит за определяне на срочна оценка по математика РП за VII клас, тук

Резултати на учениците от общинския кръг на олимпиади

Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, тук

Уважаеми родители,

           Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

           Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация.
           Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

           Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

           • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

           • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

           • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

           • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

           • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

           • Насърчавайте детето да бъде активно.

           • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

           • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.

           • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

           • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

           Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Чавдар Здравчев
Директор на СУ “Проф. д-р Асен Златаров”

 

Уважаеми ученици и родители,

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.
Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.
Учителите ще използват инструментите на Google G-Suite for Education, електронния дневник на институцията, приложения за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител.
Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време.

Чавдар Здравчев
Директор на СУ “Проф. д-р Асен Златаров”

Съобщение

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически
специалисти:

1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.
     Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което
Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и
при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от
учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да:

– стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;

– да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали.

– да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени.

РУО – Пловдив

 

Съобщение

Едно свободно място в IX б клас , профил „Софтуерни и хардуерни науки“. за учебната 2019/2020 година.

Документи се приемат до 12.00ч. на 30.09.2019 г.

Съобщение

Свободните места в I и V клас за учебната 2019/2020 година са:

 1. Брой места във I клас – 7 места;
 2. Брой места в V клас – 3 места.

Съобщение

Свободните места в VI и VII клас за учебната 2019/2020 година са:

 1. Брой места във VI клас – 12 места;
 2. Брой места в VII клас – 12 места.

Съобщение

На 25.06.2019 г. от 10.00 часа в кабинет 311 ще се проведе поправителен изпит по БЕЛ, ООП, за пети клас, дневна форма на обучение.
 
На 27.06.2019 г. от 10.00 в кабинет 311 ще се проведе поправителен изпит по Човекът и природата, ООП за пети клас, дневна форма на обучение.
 
Информация за резултатите от изпитите може да се получи в срок от три работни дни в стая 213.
 
 

Съобщение

На 18.06.2019 г. от 10.00 час ще се проведе поправителен изпит по история и цивилизации, V клас, самостоятелна форма на обучение.

На 20.06.2019 г. от 10.00 часа ще се проведе поправителен изпит по български език и литература, РП, V клас, самостоятелна форма.

Изпитите ще се проведат в кабинет 311.

Информация яа резултатите от всеки от тях може да се получи в срок от три работни дни в стая 213.

Съобщение

Свободните места в паралелките от начален етап  за учебната 2019/2020 година са:

 1. Брой места във II клас – 4 места;
 2. Брой места в IV клас – 8 места.

Съобщение

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за първи срок по учебни предмети за осми клас, сесия месец май-юни на учебната 2018/2019 година за ученик в дневна форма на обучение, както следва:

– 29.05.2019 г. – Български език и литература, ООП, VIII клас, каб. 309 от 14.30 часа;

– 31.05.2019 г. – Английски език, ООП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 03.06.2019 г. – Английски език, РП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 05.06.2019 г. – Математика, ООП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 07.06.2019 г. – Информационни технологии, ООП, VIII клас, каб. 205 от 14.30 часа;

– 10.06.2019 г. – История и цивилизации, ООП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 12.06.2019 г. – География и икономика, ООП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 14.06.2019 г. – Философия, ООП, VIII клас, каб. 310 от 14.30 часа;

– 18.06.2019 г. – Биология и здравно образование, ООП, VIII клас, каб. 311 от 14.30 часа;

– 20.06.2019 г. – Физика и астрономия, ООП, VIII клас, каб. 311 от 14.30 часа;

– 21.06.2019 г. – Химия и опазване на околната среда, ООП, VIII клас, каб. 311 от 14.30 часа;

– 24.06.2019 г. – Технологии и предприемачество, ООП, VIII клас, каб. 311 от 14.30 часа;

– 26.06.2019 г. – Музика, ООП, VIII клас, каб. 311 от 14.30 часа;

– 27.06.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, ООП, VIII клас, физкултурен салон от 14.30 часа;

– 28.06.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, РП, VIII клас, физкултурен салон от 14.30 часа.

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за първи клас и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за трети клас през сесия месец май, в края на втори срок на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 02.05.2019 г. – Технологии и предприемачество, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 03.05.2019 г. – Математика, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 07.05.2019 г. – Математика, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 08.05.2019 г. – I клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 09.05.2019 г. – Човекът и природата, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 10.05.2019 г. – Български език и литература, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 13.05.2019 г. – Български език и литература, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 17.05.2019 г. – Английски език, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 20.05.2019 г. – Човекът и обществото, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 22.05.2019 г. – Компютърно моделиране, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 27.05.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, ООП, физкултурен салон, от 14.10 часа;

– 29.05.2019 г. – Изобразително изкуство, ООП, III клас, каб. 310 от 13.30 часа.

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

Със Заповед №РД-01-181 от 16.04.2019 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки след VII клас:

 • Професия „Оператор информационно осигуряване„, Специалност „Икономическо информационно осигуряване„;
 • Профил „Чужди езици“;
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Съобщение

На 12.03.2019 г. ще се проведе приравнителен изпит за VIII клас по руски език, РП – кабинет 309 от 14.30 часа;

На 14.03.2019 г. ще се проведе приравнителен изпит за IX клас по английски език, РП – кабинет 310 от 14.30 часа.

Информация за резултатите може да се получи в кабинет 214 в срок от три дни след всеки изпит.

Съобщение

От 05.03. до 29.03.2019 г. ще се проводат изпити за определяне на срочна оценка в VI клас както следва:

–  Български език и литература ООП – 05.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Български език и литература РП – 07.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №310;

– Английски език ООП – 11.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Математика ООП – 12.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №310;

– Математика РП – 14.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Информационни технологии ООП – 15.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №206;

– Информационни технологии РП – 18.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– История и цивилизации ООП – 19.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Технологии и предприемачество ООП – 21.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Човекът и природата ООП – 22.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Музика ООП – 25.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Изобразително изкуство ООП – 27.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– География и икономика ООП – 28.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Физическо възпитание и спорт ООП – 29.03.2019 г. от 13:30 ч. Физкултурен салон.

Информация за резултатите може да се получи в срок от три дена от всеки изпит.

Съобщение

На 27.02.2019 г. в кабинет 311 от 14.20 часа ще се проведе изпит по английски език за определяне на срочна оценка за VIII клас, ООП, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Съобщение

В кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведат изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, Хуманитарен профил, самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 01.03.2019 г. по „История и цивилизация“, профилирана подготовка;

– 06.03.2019 г. по „Математика“, задължителна подготовка;

– 08.03.2019 г. по „Физика и астрономия“, задължителна подготовка;

– 12.03.2019 г. по „Свят и личност“, задължителна подготовка;

– 15.03.2019 г. по „География и икономика“, задължителна подготовка.

На 28.03.2019 г. от 14.10 по „Физическо възпитание и спорт“,  във физкултурния салон.

Съобщение

На 11.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по английски език за VIII клас, ООП, профил Предприемачески. На 15.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по предприемачество за VIII клас, РП, профил Предприемачески. Информация за резултатите може да се получи в тридневен срок от провеждането на изпитите в кабинет 214.

Съобщение

На 11.12.2018 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе поправителен изпит по информационни технологии, 9 клас, профилирана подготовка, хуманитарен профил. Информация за резултатите може да се получи на 14.12.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 23.11.2018 година във физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас. Информация за резултатите може да се получи на 26.11.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 12.10.2018 година на спортната площадка/физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас.

Съобщение

На 12.10.2018 година на спортната площадка/физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас.

Съобщение

На 08.10.2018 година в кабинет 305 от 14.10 часа ще се проведе поправителен изпит по история и цивилизации, общообразователна подготовка, VI клас.

Съобщение

Свободно място за ученик в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 8 клас. Документи се приемат до 05.10.2018 година в стая 213, в училището.

Съобщение

Информация за резултатите от приравнителните изпити може да се получи в стая 214.

 

Съобщение

На 07.09.2018 г. От 09.00 часа в кабинет 304 ще се проведе приравнителен изпит по „Музика“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 405 ще се проведе приравнителен изпит по „Изобразително изкуство“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 11.00 часа в кабинет 201 ще се проведе  приравнителен изпит по „Предприемачество“ РП за VIII клас.

На 12.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 316 ще се проведе приравнителен изпит по „Руски език“ ПП за IX клас.

На 13.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 307 ще се проведе приравнителен изпит по „Английски език“ ООП за VIII клас.  „Английски език“ ПП за IX клас.

График за провеждане на консултации за приравнителни изпити – сесия септември 2018 г.

 1. Предприемачество РП, VIII клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; кабинет 201
 2. Английски език OOП VIII клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 307;
 3. Музика ЗП, IX клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 304;
 4. Изобразително изкуство ЗП, IX клас – 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 405;
 5. Английски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; 12.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 317
 6. Руски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 11.00 часа; 10.09.2018 г. от 09.00 часа; 11.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 316.

На 31.08.2018 г. ще се проведе поправителен изпит по Човекът и природата, VI клас, каб. 201 от 9.30 ч.

На 03.09.2018 г. ще се проведат поправителни изпити по Английски език, VI кл., каб. 305 от 11.00 ч. и по История и цивилизации, VI кл, каб. 204 от 11.00 ч.

Съобщение – поправителни изпити

На 25.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 204 ще се проведе поправителен изпит по „История и цивилизации“ за VI клас.
На 26.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 305 ще се проведе поправителен изпит по „Английски език“ за VI клас.
На 27.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 201 ще се проведе поправителен изпит по „Човекът и природата“ за VI клас.