Самостоятелна форма на обучение

Процедура за записване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение

При заявено желание от родителя или ученика, се подава заявление до директора на училището за избор на самостоятелна форма на обучение, тук

Към заявлението се прилагат следните документи: 

1. Декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/, тук

2. Удостоверение за последен завършен клас/удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност.

Директорът на съответното училище внася в РУО – Пловдив постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи в срок до десет дни преди началото на учебната година или преди началото на втори учебен срок. Експертна комисия разглежда представените документи и предлага на началника на РУО – Пловдив да одобри или да откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение. След получаването на доклада началникът на РУО – Пловдив се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.

За учебната 2020/2021 година, тук
За учебната 2019/2020 година, тук