Седмично разписание и графици

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение
График на екип за подкрепа за личностно развитие
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите по учебни предмети с учениците през I срок
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с учениците за I срок
График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите в група с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации в дейностите по самоподготовка с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации на учители в група с ученици от ЦОУД през I срок
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIа група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVб група
График за провеждане на занимания по интереси с V и VI група
Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година