Седмично разписание и графици

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2019/2020 година, тук

Седмично разписание за II срок на учебната 2019/2020 година

Седмично разписание за I срок на учебната 2019/2020 година

График за неучебни, но присъствени дни

През учебната 2019/2020 г. за неучебни, но присъствени дни са определени:
14.02.2020 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
10.04.2020 г. /петък/ – Спортен празник на училището;
30.04.2020 г. /четвъртък/ – Ден на ученическата самодейност.

Графици

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2019/2020 година, тук

Разпределение на учебните часове по спортните дейности за I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година – I срок, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от II клас за учебната 2019/2020 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през I срок на учебната 2018/2019 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График на ресурсния учител зa I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График на психолога зa I срок на учебната 2019/2020 година, тук

График на логопедични занятия зa I срок на учебната 2019/2020 година, тук

Начало и край на учебния ден

Начало и край на учебния ден на учебната 2019/2020 година, тук

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

График

През учебната 2018/2019 г. за неучебни, но присъствени дни са определени:
15.02.2019 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
29.03.2019 г. /петък/ – Спортен празник на училището;
30.04.2019 г. – Ден на самодейността.

Седмично разписание

Седмично разписание за I срок на учебната 2018/2019 година, тук

Начало и край на учебния ден

Начало и край на учебния ден на учебната 2018/2019 година, тук