Седмично разписание и графици

График
През учебната 2018/2019 г. за неучебни, но присъствени дни са определени:
15.02.2019 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
29.03.2019 г. /петък/ – Спортен празник на училището;
30.04.2019 г. – Ден на самодейността.
Седмично разписание за I срок на учебната 2018/2019 година
Начало и край на учебния ден на учебната 2018/2019 година