Седмично разписание и графици

През учебната 2018/2019 г. за неучебни, но присъствени дни са определени:
15.02.2019 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
29.03.2019 г. /петък/ – Спортен празник на училището;
30.04.2019 г. – Ден на самодейността.
Седмично разписание за I срок на учебната 2018/2019 година
Начало и край на учебния ден на учебната 2018/2019 година 
Седмично разписание на IIIб група за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IVб група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IVа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IIIа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IIа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на VI група за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на V група за II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации на учителите в група с ученици от ЦОУД през II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния денпрез II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите в група с ученици от ЦОУД през II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с учениците за II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите по учебни предмети с учениците през II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iб клас за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iа клас за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iв клас за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание за II учебен срок за учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IVб група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IVа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
График на психолога за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IIIа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IIIб група за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на IIа група в ЦОУД за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на VI група за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на V група за II срок на учебната 2017/2018 година
График на ресурсния учител за II срок за учебната 2017/2018 година
График на логопедичните занятия за II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации на учителите в група с ученици от ЦОУД през II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на допълнително консултиране От учителите в група с ученици от ЦОУД през II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с учениците за II срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждането на допълнително консултиране от учителите по учебни предмети с учениците през II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iа клас за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iб клас за II срок на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание на учебните часове на Iв клас за II срок на учебната 2017/2018 година
График за дейностите на изпълнение на утвърдения прием в 1-ви клас за учебната 2018/2019 година
График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение
График на екип за подкрепа за личностно развитие
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите по учебни предмети с учениците през I срок
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с учениците за I срок
График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите в група с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации в дейностите по самоподготовка с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации на учители в група с ученици от ЦОУД през I срок
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIа група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVб група
График за провеждане на занимания по интереси с V и VI група
Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година