Правилници и програми

Правилници, програми и други:
Правилник за дейноста на училището
Стратегия за развитие на училището за 2016 – 2020
Етичен кодекс на училищната общност
Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ“ Проф. д-р Асен Златаров“
Училищна програма за повишаване качеството на образователния процес
Правилник за вътрешния трудов ред
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Организация на учебния ден
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Годишен план за дейността на училището
Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги
Приложение 1 – Карта на услугите