Правилници и програми

Политика за защита на личните данни
Права и задължения на учениците
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай за учебната 2018/2019 година
Годишен план на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2018/2019 година
Правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“
Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2016 – 2020 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТИ С ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И РОДИТЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И В РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ С ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ С ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ, ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТВ СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
Единни училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците
Стратегия за развитие на училището за 2016 – 2020
Етичен кодекс на училищната общност
Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ“ Проф. д-р Асен Златаров“
Училищна програма за повишаване качеството на образователния процес
Правилник за вътрешния трудов ред
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Организация на учебния ден
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Годишен план за дейността на училището
Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги
Приложение 1 – Карта на услугите