Правилници и програми

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Вътрешни правила за защита на личните данни,в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година,  тук

Правилник за дейността в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година,  тук

Механизъм за съвместна работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, с институциите по обхващане и  включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2019/2020 година, тук

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,(2019-2020), тук

Актуализиран план за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,(2019-2020),тук

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2016 – 2020 г, тук

 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

Годишен план на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2019/2020 година, тук

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Политика за защита на личните данни

Права и задължения на учениците

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай за учебната 2018/2019 година

Годишен план на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2016 – 2020 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТИ С ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И РОДИТЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И В РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ С ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ С ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ, ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТВ СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Единни училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците

Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на учениците

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги

Приложение 1 – Карта на услугите