Екип

Ръководство

Чавдар Петров Здравчев – директор

Деспина Евтимова Момчилова – заместник-директор УД

Красимира Николаева Дамянова – заместник-директор УД

Петя Николова Георгиева – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Недялкова Георгиева – педагогически съветник

Даниела Атанасова Гавазова – психолог

Марияна Запрянова Батинкова – логопед

Добринка Минчева Драмалиева – ресурсен учител

БЕЛ

Антонина Бончева Бонева

Виолета Ангелова Атанасова

Диляна Тенева Томова

Елена Димова Георгиева

Красимира Ангелова Хубинова

Чужди езици

Анета Йорданова Лозева

Николина Иванова Делчева

Петя Петрова Тенева

Радка Димитрова Муратева

Светлана Георгиева Найдева

Станка Енева Ушева

Теодора Ангелова Стоянова

Математика, информатика и ИТ

Гергана Дафчева Аспарухова

Дияна Запрянова Цветанова

Иванка Иванова Кертикова

Йорданка Иванова Петкова

Нина Стойчева Нихтянова-Димова

Татяна Димитрова Попова

Обществени науки и гражданско образование

Георги Иванов Иванов

Даниела Атанасова Гавазова

Мария Христова Сарова

Природни науки и екология

Златка Христова Гарова

Катя Иванова Ганева-Николова

Теодора Димитрова Янкова

Изкуства

Йорданка Иванова Лянгузова

Миглена Николова Стоева

Физическо възпитание и спорт

Ангел Петев Георгиев

Йордан Димитров Георгиев

Недялка Николова Стефанова

Начално образование

Атанаска Делчева Ботева

Антоанета Костова Вергова

Венче Ангелова Колева

Ганка Славчева Вантова

Гергана Николова Стойчева

Дарина Сталева Запрянова

Елена Христова Николова

Запрянка Ангелова Христозова

Иванка Димитрова Будова

Йоана Василева Димова

Красимира Георгиева Гочева

Милена Георгиева Йорданова

Марийка Петрова Янчолова

Милка Ангелова Делчева

Невенка Димитрова Чалъкова

Нина Димова Ангелова

Петя Янкова Христева

Румянка Дойкова Балева

Станка Иванова Иванова

Сия Костадинова Тепова

Таня Димитрова Ангелова

Целодневна организация на учебния ден

Добринка Иванова Петрова

Петър Русев Петров

Администрация

Недялка Нолева Андреева – главен счетоводител

Мария Делчева Симеонова – ЗАС

Тянка Добрева Тонева – ЗТС

Стоянка Златкова Иванова – домакин