За V клас

За учебната 2019/2020 година

Списък на приетите ученици в V клас за учебната 2019/2020 година., тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в V клас през учебната 2019/2020 г., тук

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас

  1. Заявление за преместване в V клас, тук
  2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
  3. Удостоверение за завършен начален етап – копие

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване

  1.  Заявление за записване в V клас, тук
  2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
  3.  Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/, тук
  4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/, тук
  5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
  6. Заявление за ЦОУД, тук
  7. Удостоверение за преместване – за учениците, които не са учили в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай
Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности за 2019/2020 учебна година, тук

За учебната 2018/2019 година

График на дейностите за осъществяване на прием на учениците в 5 клас през учебната 2018/2019 г., тук

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява свободни места за пети клас за учебната 2018/2019 година.

Прием на документи за попълване на свободните места – в стая 213 до 13.09.2018 г.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година, тук

 

Съобщение

До 12.00 часа на 09.07.2018 г. ще се приемат документи за участие в класиране за прием в V клас. До 17.00 часа ще бъде обявено класирането на учениците и започва прием на документи за записване в V клас в стая 213 от 8.00 до 17.00 часа.

 

Изменен график на дейностите за осъществяване на прием на ученици в V клас, тук

 

Необходими документи за записване

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас

График на дейностите за осъществяване на прием на учениците в 5 клас през учебната 2018/2019 г., тук