След VII клас

За учебната 2019/2020 година

Таблица по профил / специалности на записаните ученици до 31.07.2019 г. и брой на незаетите места

Заповед

Заповед във връзка с приемането на ученици по чл. 70 ал. 1 както и допълването на утвърдените паралелки с профил „Чужди езици“, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и със специалност „Икономическо информационно осигуряване“ от професия „Оператор информационно осигуряване“ до максималния брой ученици 26, тук

Документи за записване в VIII клас се подават от 12.07.2019 г. до 16.07.2019 г. /включително/ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Online кандидатстване след VII клас

Информация как да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет, тук

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване за VІІ клас

Уважаеми седмокласници и родители,

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определен следният ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване за VІІ клас:
По български език и литература на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1
По математика на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“ №26
По чужд език на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. „Съединение” №53

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа /по български език и литература и по математика – сканираната и оценена изпитна работа/, която се предоставя от комисиите за проверка и оценка, след представяне на документ за самоличност и попълнено заявление по образец.
Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи или рецензиите/бележките на оценителите.

Заповед за определяне на училищна комисия по приема на ученици в VІІІ клас, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ и ФУЧ, и на спортни дейности за VIII клас през учебната 2019/2020 учебна година, тук

Документи, необходими за записване в VIII клас:

1, Заявление за записване, тук 

2. Оригинал на свидетелството за завършено  основно образование

3. Заявление за избираеми учебни часове, тук

4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,  тук

5. Заявление за избор на спортни дейности, тук

6. Акт за раждане за сверяване на данните

7. Декларация за достоверност на личните данни, тук

8. Декларация за съгласие от родител за участие в иновацията, тук

9. За професионалната паралелка – оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

График

График на дейностите по приемането на ученици в  СУ „Проф. д-р Aсен Златаров“ за учебната 2019-2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след завършено основно образование, тук

Работно време на центровете за прием на документи:

І класиране: в работните дни от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа

Необходими документи за участие в първо/трето класиране:

 1. Заявление по образец за участие в класирането с подредени желания.
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстване.
 3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от национално външно оценяване.
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар за кандидатстващите за специалности от професия /копие и оригинал за сверка/.
 5. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ че ученикът е класиран на І, ІІ или ІІІ място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ или математика 7 клас /ако е класиран – копие и оригинал за сверка/. 

          В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и/или математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и/или математика при балообразуването се приема за 0 точки.

Информация относно превръщането на оценки в точки при подаване на документи за прием в VIII клас

Наредба 11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ от 01.09.2016 г.

    Чл. 9. ал. 10. Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:

 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
 4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
Уважаеми седмокласници,
Уважаеми родители,
 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
 • Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите и за полагане на НВО по чужд език /по желание/, изучаван в задължителните учебни часове, от 03.06.2019 г.  до 05.06.2019 г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите и за явяване на НВО по чужд език не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
 • Резултатът от изпита от НВО по чужд език не участва в балообразуването за държавен прием в неспециализираните държавни и общински училища на територията на област Пловдив;
 • Продължителността на частите по учебни предмети не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за І част на НВО по БЕЛ, математика и чужд език е 60 минути; за ІІ част на НВО по БЕЛ и математика е 90 минути;
 • Продължителността на НВО по БЕЛ, математика и чужд език за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути спрямо продължителността на І част и до 50 минути спрямо продължителността на ІІ част.

Ученикът в VІІ клас:

Преди започване на националното външно оценяване:

 • Се явява на НВО по български език и литература на 17.06.2019 г. и по математика на 19.06.2019 г. в училището, в което се обучава; НВО по чужд език /по желание/ се провежда на 21.06.2019 г. в определени от началника на РУО – Пловдив училища-центрове.
 • Явява се в изпитната зала с документ за самоличност.
 • Заема определеното му място не по-късно от 8,30 часа.
 • Ползва за изпита черен цвят химикалка, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – оптични средства.
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 • Изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за свободните отговори, в т.ч. и листове с надпис „чернова“. Помощните материали по БЕЛ съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

 

По време на националното външно оценяване:

 • Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
 • По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“ направо в индивидуални плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за отговори. Внимание! Изпитният материал не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключила вече част.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.

След приключване на работата:

 • Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 • 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 • 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 • 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 • 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за свободните отговори), върху които не е работил
 • 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и листа с математическите формули.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Резултатите от Национално външно оценяване ще бъдат обявени до 27.06.2019 г.

Участие в класирането

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление може да изтеглите от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13 

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16 

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4 

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019 г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават документи в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

 

Изпитът за проверка на способностите по спорт се полага в СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 25.06-26.06.2019 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив и СУ „П. Р. Славейков“ – Кричим на 24.06.2019 г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, до 02.07.2019 г.

Съобщение

Със Заповед №РД-01-181 от 16.04.2019 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки:

 • Професия „Оператор информационно осигуряване„, Специалност „Икономическо информационно осигуряване„;
 • Профил „Чужди езици“;
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

За учебната 2018/2019 година

Съобщение

Свободно място за ученик в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 8 клас. Документи се приемат до 05.10.2018 година в стая 213, в училището.

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай, на основание чл. 70, ал.1 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявява прием на документи за попълване на свободните места в профил „Физическо възпитание и спорт“ от 31.07.2018 г. до 12.00 часа на 10.09.2018 г. в стая 213.

Заповед във връзка с приемането на ученици в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“, тук

 

Документи, необходими за  участие в класиране след трети етап в VІІІ клас, в профил „Физическо възпитание и спорт“:

1. Заявление

2. Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване.

3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО и резултата от изпита за проверка на способностите по ФВС.

4. Медицинско удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар.

5. Форма за съгласие от родител/настойник.

6. Декларация за достоверност на личните данни.

7. Акт за раждане за сверяване на личните данни.

Документи, необходими за записване в VIII клас:

Съобщение

Приемът на документи за записване в VIII клас се извършва от 04. до 06.07.2018 г. в стая 217 от 8.00 до 17.00 часа.

 

Документи, необходими за записване в VIII клас:

 Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/, тук

Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/тук

Заявление за избор на спортни дейности, тук

4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/

5. Заявление за избор на спортни дейности

6. Акт за раждане за сверяване на данните

7. Форма за съгласие от родител/настойник

8. Декларация за достоверност на личните данни

9. Удостоверение за преместване – за учениците, които не са учили в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ в профил „Физическо възпитание и спорт“. Първо класиране, тук

 

Документи за прием след VII клас профил ФВС:

1. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и/или проверка на способностите за приемане в VІІІ клас.

2. Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване.

3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО и резултата от изпита за проверка на способностите по ФВС.

4. Медицинско удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар.

5. Форма за съгласие от родител/настойник.

6. Декларация за достоверност на личните данни.

7. Акт за раждане за сверяване на личните данни.

9. Удостоверение за преместване – за учениците, които не са учили в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Списък с резултатите на учениците, положили изпит за проверка на способностите по ФВС, тук

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО 7 КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА И ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ


Уважаеми ученици и родители,
Резултатите от положените изпити по български език и математика в рамките на НВО 7 клас може да проверите с входящ номер и код за достъп от служебната бележка на http://priem.mon.bg
Служебната бележка с оценките от изпитите по български език и литература и по математика се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.
Съгласно заповед на началника на РУО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с проверените си изпитни работи по български език и литература и по математика, могат да направят това в присъствието на родител или настойник на 8 юни 2018 г. от 09.00 до 18.00 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”. Учениците, положили изпитите в училища на територията на друга област, могат да се запознаят с проверените си изпитни работи по ред, определен от съответното Регионално управление на образованието.
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
Служебна бележка с резултатите от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика се издава от директора на училището, в което ученикът е положил изпита, при заявено желание на ученика от 12.06.2018 г. до 24.07.2018 г. В срок до три работни дни след обявяване на резултата от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика учениците в присъствието на родител/настойник имат право да се запознаят с мотивацията за оценката в училището, където е положен изпитът.

Публикувано от: РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ Старши експерт по организация на средното образование

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018-2019 г.
Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт ще се проведе на 05.06.2018 (вторник) от 09:00 часа.
Учебно-изпитна програма за изпит на проверка на способностите по физическо възпитание и спорт
Критерии за оценка на способностите по физическо възпитание и спорт след завършен VII клас

Със Заповед №РД-01-118 от 29.03.2018 г. на Началника на Регионално управление на образованието – гр. Пловдив, е утвърден следния прием в VIII клас: 1. Профил „Чужди езици“ – 1 паралелка – 26 ученици. 2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка -26 ученици. 3. Профил Физическо възпитание и спорт – 1 паралелка – 26 ученици.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
 • Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите от 14.05.2018 г.  до 18.05.2018 г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за модула за национално външно оценяване е 60 минути; за допълнителния модул е 90 минути;
 • Продължителността на приемните изпити по БЕЛ и по математика за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути спрямо продължителността на всеки модул.

Учениците в VІІ клас:

 • се явяват на НВО по български език и литература на 21.05.2018 г. и по математика на 23.05.2018 г. в училищата, в които се обучават;
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите (получава се до 16.05.2018 г. от училището, в което се обучава ученикът);
 • заемат определените им места не по-късно от 9,45 часа;
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първи модул, ако ще работят по втори модул;
 • изслушват един път текста за преразказ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите;
 • Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика се обявяват до 06 юни 2018 г.;
 • В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РУО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи;

Подаването на заявление за участие в първо/трето класиране за приемане в 8 клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. се осъществява в периода от 20 юни 2018 г. до 26 юни 2018 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление може да изтеглите от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

СУ “Св. Климент Охридски”, ул. “Васил Априлов” № 5

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: в работните дни от 20.06 до 26.06 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 20.07 до 24.07 – 08.00 до 18.00 часа

Необходими документи за участие в първо/трето класиране:

 1. Заявление по образец за участие в класирането
 2. Свидетелство за завършено основно образование /копие и оригинал за сверка/
 3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от национално външно оценяване, а за профил „Музика“ и служебна бележка за резултата от изпита за проверка на способностите по музика /за учениците от други региони и копие на бележката/;
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар за кандидатстващите за специалности от професия /копие и оригинал за сверка/;
 5. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ че ученикът е класиран на І, ІІ или ІІІ място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ или математика 7 клас /ако е класиран – копие и оригинал за сверка/.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 03.07.2018 г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават документи /заявление по образец на училището, свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверка, служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО и за резултата от изпита за проверка на способностите по ФВС, медицинско удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар, документ, издаден от МОН, удостоверяващ че ученикът е класиран на І, ІІ или ІІІ място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ или математика 7 клас, служебна бележка, издадена от спортна федерация, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство/ в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, завършващи VІІ клас в училища извън област Пловдив, подават документи онлайн или в СУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 03.07.2018 г.  

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Център за прием на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бул.“Руски” № 50

Работно време на центъра: от 9.00 до 13.00 и от 13.30 до 17.00 часа

Документи се приемат и разглеждат всеки работен ден от 3 до 21 май.

Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се полага в училищата с прием в 8 клас по профил “Физическо възпитание и спорт”: СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 05.06-06.06.2018 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 04.06.2018 г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, в периода от 12 юни до 24 юли 2018 г. Резултатът от положения изпит важи за всички училища с прием в профил “Физическо възпитатие и спорт” и “Музика”, независимо в кое училище е положен.

 

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование