Самостоятелна форма на обучение

За учебната 2019/2020 година

Съобщение

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в I, II и IV клас , тук

Изменение в графика за провеждане на изпити

График за провеждане на изпити от 12.05.2020 г., тук

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети през януарска сесия на учебната 2019/2020 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

 • 10.01.2020 г. – Технологии и предприемачество, II клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 14.01.2020 г.  – Математика /ООП/,  II клас в каб. 311 от 14:30 часа
 • 15.01.2020 г. – Математика /РП/, II клас в каб. 311 от 14:30 часа
 • 23.01.2020 г. – Физическо възпитание и спорт, II клас във Физкултурен салон от 14:30 часа
 • 28.01.2020 г. – Изобразително изкуство, II клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 10.01.2020 г. – Технологии и предприемачество, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 14.01.2020 г. – Математика /ООП/,  IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 15.01.2020 г. – Математика /РП/,  IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 23.01.2020 г. – Физическо възпитание и спорт, IV клас във Физкултурен салон от 14:30 часа
 • 28.01.2020 г. – Изобразително изкуство, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 30.01.2020 г. – Човекът и природата, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три дни след провеждането на съответния изпит.

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за II и IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година през януарска редовна сесия, тук

ГРАФИК

Заповед за определяне на:

 1.  График за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за I клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година;
 2. График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за II клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година;
 3. График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година, (тук)

 

КОНСПЕКТИ

IV клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка компютърно моделиране общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и обществото– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и природата -общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика– общообразователна подготовка,  самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект  за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

II клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – II клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по математика общообразователна подготовка  самостоятелна форма на обучение -II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по околен свят общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по музика общообразователна подготовка  самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение-II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература – избираеми учебни часове / разширена подготовка за самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по математика– разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – II клас, тук

I клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по околен свят – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература-разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

...

Процедура за записване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение

При заявено желание от родителя или ученика, се подава заявление до директора на училището за избор на самостоятелна форма на обучение, тук

Към заявлението се прилагат следните документи: 

1. Декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/, тук

2. Удостоверение за последен завършен клас/удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност. 

Директорът на съответното училище внася в РУО – Пловдив постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи в срок до десет дни преди началото на учебната година или преди началото на втори учебен срок. Експертна комисия разглежда представените документи и предлага на началника на РУО – Пловдив да одобри или да откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение. След получаването на доклада началникът на РУО – Пловдив се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.

За учебната 2018/2019 година

Съобщение

На 18.06.2019 г. от 10.00 час ще се проведе поправителен изпит по история и цивилизации, V клас, самостоятелна форма на обучение.

На 20.06.2019 г. от 10.00 часа ще се проведе поправителен изпит по български език и литература, РП, V клас, самостоятелна форма.

Изпитите ще се проведат в кабинет 311.

Информация яа резултатите от всеки от тях може да се получи в срок от три работни дни в стая 213.

Заповед

за оценяване на резултатите от обучението на ученици в V клас на самостоятелна форма на обучение през първа поправителна сесия, тук

Заповед

за оценяване на резултатите от обучението на ученици в V клас на самостоятелна форма на обучение, тук

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за пети клас през сесия месец май-юни, в края на втори срок на учебната 2018/2019 година за ученик на самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 28.05.2019 г. – История и цивилизации, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 29.05.2019 г. – География и икономика, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 30.05.2019 г. – Технологии и предприемачество, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 31.05.2019 г. – Математика, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 03.06.2019 г. – Математика, РП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 04.06.2019 г. – Човекът и природата, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 05.06.2019 г. – Български език и литература, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 06.06.2019 г. – Български език и литература, РП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 10.06.2019 г. – Английски език, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 11.06.2019 г. – Информационни технологии, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 12.06.2019 г. – Информационни технологии, РП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 13.06.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, ООП, V клас, физкултурен салон, от 14.10 часа;

– 14.06.2019 г. – Изобразително изкуство, ООП, V клас, каб. 311 от 13.30 часа.

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит

Съобщение

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за първи клас и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за трети клас през сесия месец май, в края на втори срок на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 02.05.2019 г. – Технологии и предприемачество, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 03.05.2019 г. – Математика, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 07.05.2019 г. – Математика, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 08.05.2019 г. – I клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 09.05.2019 г. – Човекът и природата, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 10.05.2019 г. – Български език и литература, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 13.05.2019 г. – Български език и литература, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 17.05.2019 г. – Английски език, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 20.05.2019 г. – Човекът и обществото, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 22.05.2019 г. – Компютърно моделиране, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 27.05.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, ООП, физкултурен салон, от 14.10 часа;

– 29.05.2019 г. – Изобразително изкуство, ООП, III клас, каб. 310 от 13.30 часа.

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит.

Заповед за редовна сесия в края на втори учебен срок за определяне на годишна оценка, тук 

Заповед за втора поправителна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас за профил „Хуманитарен“, тук 

Заповед за първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас за профил „Хуманитарен“, тук 

Заповед за януарска редовна сесия за полагане на изпити за определяне на годишна оценка, тук 

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети през втора поправителна сесия – месец април на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 02.04.2019 г. – История и цивилизация, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 08.04.2019 г. – Математика, ЗП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети през януарска сесия на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:


– 17.01.2019 г. – Български език и литература, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 21.01.2019 г. – Музика, ООП, III клас, каб. 310 и V клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 22.01.2019 г. – Английски език, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 24.01.2019 г. – Информационни технологии, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 29.01.2019 г. – Руски език, ЗП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 30.01.2019г. – Физическо възпитание и спорт, ЗП, XII клас, физкултурен салон от 14.10 часа.


Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на I клас, III клас, V клас и XII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година ,тук 

Конспекти

Конспекти за определяне на годишна оценка за I клас,  самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за III клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за V клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за XII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук