За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Списък на приетите ученици в I клас за учебната 2019/2020 година., тук

Заповед за изменение на училищния план-прием за І клас за учебната 2019/2020 година, тук

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за I клас за учебната 2019/2020 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в I клас за учебната 2019/2020 година, тук

Система за прием на ученици в I клас, тук

Документи за прием в I клас за учебната 2019/2020 година

  1. Заявление за прием в I клас, тук
  2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
  3. Копие на Удостоверение за завършена подготвителна група

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас за учебната 2019/2020 година

  1. Заявление за записване в I-ви клас, тук
  2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
  3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/,тук
  4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,тук
  5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности за 2019/2020 учебна година, тук

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Свободни места в I клас след първо класиране

Свободни места в I клас след първо класиране, тук

Документи за записване в I клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година, тук