За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в I клас за учебната 2020/2021 г., тук

Система за прием на учениците в първи клас, тук

Документи за прием в I клас
  1. Заявление за прием в I клас, тук
  2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
  3. Копие на Удостоверение за завършена подготвителна група

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас
  1. Заявление за записване в I-ви клас, тук
  2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
  3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/,тук
  4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,тук
  5. Заявление за избор на спортни дейности, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности за 2020/2021 учебна година, тук

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук