За I клас

Свободни места в I клас след първо класиране

Документи за записване в I клас за учебната 2018/2019 година:

1, Заявление за записване в I-ви клас
2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.
3, Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/
4, Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/
5, Заявление за избор на спортни дейности

 

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

Заявление за прием в I клас
Декларация за достоверност на личните данни
Форма за съгласие от родител/настойник
График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в I клас за учебната 2018/2019 година
Система за прием на ученици в I клас
Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018/2019 година