Документи

Всички документи:
График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение
График на екип за подкрепа за личностно развитие
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите по учебни предмети с учениците през I срок
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с учениците за I срок
График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок
График за провеждане на допълнително консултиране от учителите в група с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации в дейностите по самоподготовка с ученици от ЦОУД през I срок
График за провеждане на консултации на учители в група с ученици от ЦОУД през I срок
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIа група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IIIб група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVa група
Седмично разписание на учебните часове в ЦОУД на IVб група
График за провеждане на занимания по интереси с V и VI група
Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година
Правилник за дейноста на училището
Стратегия за развитие на училището за 2016 – 2020
Етичен кодекс на училищната общност
Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ“ Проф. д-р Асен Златаров“
Училищна програма за повишаване качеството на образователния процес
Правилник за вътрешния трудов ред
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Организация на учебния ден
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Годишен план за дейността на училището
Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на учениците
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги
Приложение 1 – Карта на услугите
Касов отчет 1
Касов отчет 2
Касов отчет 3
Начален бюджет
I а, б, в
II а, б , в
IV в
V а, б, в
VI а, б
VII
VIII а, б, в