Седмично разписание и графици

Седмично разписание за II срок

Седмично разписание за II срок на учебната 2021/2022 година от I до XII клас, тук

Седмично разписание за II срок на учебната 2021/2022 година от V до XII клас, тук

1а клас, 1б клас, 1в клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас, 3г клас

4а клас, 4б клас, 4в клас 

Графици

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за текущата обратна връзка и оценяването за времето на обучение от разстояние в електронна среда 2021/2022 учебна година, тук

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2021/2022 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности по ФВС за II срок на учебната 22021/2022 година, тук 

Разпределение на учебните часове по спортни дейности за II срок на учебната 22021/2022 година, тук 

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година – II срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIIклас за учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през II срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през II срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2021/2022 година,тук

Седмично разписание за I срок

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/2022 година от I до XII клас, тук

1а клас, 1б клас, 1в клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас, 3г клас

4а клас, 4б клас, 4в клас 

График за неучебни, но присъствени дни
16.02.2022 г. /сряда/ – Патронен празник на училището;
19.05.2022 г. /четвъртък/ – Спортен празник на училището;
15.06.2022 г. /сряда/ – Ден на здравословния начин на живот.
Начало и край на учебния ден
За ученици от:Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден
Начален етап – І клас8:0016:15/15:15Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІ клас8:0016:15/15:15Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІІ клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІV клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Прогимназиален етап – V – VІІ кл.8:00

14:00/13:10

18:30/17:40

Целодневна организация – вариант 1

Гимназиален етап8:0014:00 

Графици

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности по ФВС за I срок на учебната 22021/2022 година, тук 

Разпределение на учебните часове по спортни дейности за I срок на учебната 22021/2022 година, тук 

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година – I срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIIклас за учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през i срок на учебната 2021/2022 година,тук