Седмично разписание и графици

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

График за текущата обратна връзка и оценяването за времето  на обучение от разстояние в електронна среда 2021/2022 учебна година, тук

Седмично разписание

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/2022 година от I до XII клас, тук

1а клас, 1б клас, 1в клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас, 3г клас

4а клас, 4б клас, 4в клас 

График за неучебни, но присъствени дни
16.02.2022 г. /сряда/ – Патронен празник на училището;
19.05.2022 г. /четвъртък/ – Спортен празник на училището;
15.06.2022 г. /сряда/ – Ден на здравословния начин на живот.
Начало и край на учебния ден
За ученици от:Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден
Начален етап – І клас8:0016:15/15:15Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІ клас8:0016:15/15:15Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІІ клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІV клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Прогимназиален етап – V – VІІ кл.8:00

14:00/13:10

18:30/17:40

Целодневна организация – вариант 1

Гимназиален етап8:0014:00 

Графици

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности по ФВС за I срок на учебната 22021/2022 година, тук 

Разпределение на учебните часове по спортни дейности за I срок на учебната 22021/2022 година, тук 

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година – I срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIIклас за учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през I срок на учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през i срок на учебната 2021/2022 година,тук

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

График за провеждане на изпити за първа редовна поправителна сесия, тук

График и вид дейности, свързани с провеждането на компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни дейности и/или обща подкрепа, тук

Седмично разписание

Седмично разписание за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности и допълнителен час по ФВС за II срок на учебната 2020/2021 година,  тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година – II срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIII клас за учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година,тук

Разпределение на учебните часове по спортни дейности зa II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Дневно разписание (организация на учебния ден) при обучение от разстояние в електронна среда на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, от 23.11.2020 г. – 04.11.2020 г., тук

График за текущата обратна връзка и оценяването  за времето  на обучение от разстояние в електронна среда, тук

Седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021 година

Начало и край на учебния ден

За ученици от:Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден
Начален етап – І клас8:0016:35/15:35Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІ клас8:0016:35/15,35Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІІ клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІV клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Прогимназиален етап – V – VІІ кл.8:00

14:00/13:10

18:30/17:40

 

Целодневна организация – вариант 1

Гимназиален етап8:0014:00 

Начало и край на учебния ден в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2020/2021 година,  тук

График за неучебни, но присъствени дни

16.02.2021 г. /вторник/ – Патронен празник на училището;
20.05.2021 г. /четвъртък/ – Спортен празник на училището;
17.06.2021 г. /четвъртък/ – Ден на здравословния начин на живот.

Графици

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности и допълнителен час по ФВС за I срок на учебната 2020/2021 година, тук и тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година – I срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIIклас за учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през i срок на учебната 2020/2021 година,тук

Разпределение на учебните часове по спортни дейности зa I срок на учебната 2020/2021 година, тук