Седмично разписание и графици

График за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2022/2023 година, тук

График, за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците през II срок на учебната 2022/2023 година, тук

Заповед за неучебен ден, тук

Седмично разписание

Седмично разписание за I срок на учебната 2022/2023 година – от I клас до XII клас, тук

Седмично разписание за II срок на учебната 2022/2023 година – от V клас до XII клас, тук

Графици

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График, за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците през I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите в група за целодневна организация на учебния ден за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за провеждане от учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден  на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден за i срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за местата на провеждане на занимания по интереси на учениците в целаднувна организация на учебния ден за I срок за учебната 2022/2023 година, тук

График на местата за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневната организация на учебния ден за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за провеждане на учебния час за спортни дейности за I  срок на учебната 2022/2023 година, тук

Разпределение на учебните часове за спортни дейности за I срок на учебната 2022/2023 година, тук

График за неучебни, но присъствени дни
16.02.2022 г. /четвъртък/ – Патронен празник на училището;
22.05.2022 г. /понеделник/ – Спортен празник на училището;
15.06.2022 г. /четвъртък/ – Ден на здравословния начин на живот.
Дневно разписание

Дневно разписание  (организация на учебния ден) на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за учебната 2022/2023 година, тук