След VII клас

За учебната 2020/2021 година

Съобщение

Свободни места в паралелка с:

  • профил „Софтуерни и хардуерни науки“, – 9;
  • професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“  – 1;
  • професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност от професия „Икономическо информационно осигуряване“ – 1.

Съобщение

Незаети места за ученици след трето класиране – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, – 12.

Незаети места за ученици след трето класиране – професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“ –  2.

Заповед за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, тук.

Съобщение

Свободни места за ученици след второ класиране – специалност „Икономическо информационно осигуряване“ – 1, и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 13.

Заповед за определяне на училищна комисия по приема на ученици в VІІІ клас в паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“, професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“ и професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност от професия „Икономическо информационно осигуряване“, тук

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, тук

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, РУО – Пловдив, тук

Съобщение

Със Заповед № РД-01-150 от 07.04.2020 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки:

  • Професия „Аниматор в туризма“,  Специалност „Туристическа анимация“
  • Професия „Оператор информеционно осигуряване“, Специалност „Икономическо информеционно осигуряване“
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“