След VII клас

За учебната 2022/2023 година

Със Заповед № РД-01-179 от 25.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив, е утвърден следния държавен план-прием в VIII клас в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай:

  1.  Професия “Аниматор в туризма“, специалност “Туристическа анимация“, интензивно изучаване на английски език;
  2. Професия “Организатор интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”, интензивно изучаване на английски език;
  3. Професия “Оператор информационно осигуряване“, специалност “Икономическо информационно осигуряване”, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование на места по държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 година, тук

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
УЧИТЕЛСКА СТАЯ - II ЕТАЖ