За V клас

За учебната 2021/2022 година

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява 11 свободни места за преместване в V клас  след I-во класиране за учебната 2021/2022 г.

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява 11 свободни места за преместване в V клас за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в V клас за учебната 2021/2022 г.,тук

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас
 1. Заявление за преместване в V клас, тук
 2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 3. Удостоверение за завършен начален етап – копие

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване
 1. Заявление за записване в V клас, тук
 2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
 3.  Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/, тук
 4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/, тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Заявление за ЦОУД, тук
 7. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището,  тук


Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ и ФУЧ, и за спортни дейности за 2021/2022 учебна година,  тук

СЪОБЩЕНИЕ

Училищен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 година, тук

За учебната 2020/2021 година

СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай няма свободни места  в V клас за учебната 2020/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява 23 свободни места за преместване в V клас за учебната 2020/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на класираните ученици за преместване в V клас за учебната 2020/2021 г., тук

СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай разполага с 39 свободни места за преместване в пети клас за учебната 2020/2021 година.

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в V клас за учебната 2020/2021 г.,  тук

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием  за V клас за учебната 2020/2021 година,  тук

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас
 1. Заявление за преместване в V клас, тук
 2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 3. Удостоверение за завършен начален етап – копие

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване
 1. Заявление за записване в V клас, тук
 2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
 3.  Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/, тук
 4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/, тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Заявление за ЦОУД, тук
 7. Заявление за преместване – за учениците, които не са учили в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, тук
  Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ и ФУЧ, и за спортни дейности за 2020/2021 учебна година, тук