За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява 12 свободни места за прием в I клас за учебната 2020/2021 г

Списък на приетите ученици в I клас за учебната 2020/2021 година., тук

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием  за I клас за учебната 2020/2021 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в I клас за учебната 2020/2021 г., тук

Система за прием на учениците в първи клас, тук

Документи за прием в I клас
  1. Заявление за прием в I клас, тук
  2. Декларация за достоверност на личните данни, тук
  3. Копие на Удостоверение за завършена подготвителна група

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас
  1. Заявление за записване в I-ви клас, тук
  2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
  3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/,тук
  4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,тук
  5. Заявление за избор на спортни дейности, тук

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ и ФУЧ, и за спортни дейности, тук