БДП

Протокол №10, тук

Протокол №9, тук

Протокол №8, тук

Протокол №7, тук

Протокол №6, тук

Протокол №5, тук

Протокол №4, тук

Протокол №3, тук

Протокол №2, тук

Протокол №1, тук

Извънреден инструктаж

за предприемане на мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата /БДП/ през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм с акцент върху поведението на учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия /снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци/:

 1. Класните ръководители да формират заедно с учениците алгоритми за безопасно поведение при хлъзгав, мокър и заледен път;
 2. Учениците да планират собственото си поведение, като се съобразяват с индивидуалните си личностни качества и с конкретната зимна пътна обстановка;
 3. Учениците да проявяват отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя при усложнена зимна обстановка и движение при ограничена и намалена видимост;
 4. Учениците да спазват правилата за безопасно движение при дъжд, сняг и лед;
 5. При лоша видимост на пътя учениците да поставят светлоотразителни или други забелязващи се от водачите на моторни превозни средства /МПС/ знаци;
 6. По време на снеговалеж се забранява на учениците да се удрят с твърди снежни топки и да играят в близост до пътна и улична мрежа;
 7. През дните с обилни снеговалежи и поледици учениците да се движат по обезопасени замръзнали и заледени повърхности;
 8. Учениците – водачи на МПС, задължително да спазват правилата за движение по пътищата и инструкцията на ООН от 20 май 2010 г.

Информация

от училищната комисия по БДП в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,

 за ефективността на обучението по БДП по отношение на урока, 5-минутката, резултатите от срочните тестове и обезопасяване района на училището за учебната 2018/2019 година

      За посочения период комисията е провела 9 свои заседания, на които е взела 32 решения и извършила 10 контролни дейности, документирани в 9 протокола. Проверка констатира, че темите в плановете на класните ръководители са ритмично разпределени:

 1. Проведена е родителска среща с родителите на учениците от I клас и са дадени указания за изработване на безопасен маршрут за всяко дете.
 2. УКБДП координира снабдяването на учениците с учебни тетрадки по БДП.
 3. Комисията насърчава учителите по БДП за търсене интегративни връзки със съдържанието на различни учебни предмети.
 4. Във връзка с Деня за възпоменание на жертвите на ПТП през месец октомври, по предложение на УКБДП, се проведоха инициативи:

             Първокласниците и техните родители  изработиха най-безопасния маршрут за прибиране до дома.

           Учениците от осми до дванадесети клас в час на класа отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите на ПТП. Комисията подготви и раздаде материали за часа.

                  По инициатива на на комисията  се състоя демонстрационно занятие, организирано от РУ на МВР-Първомай, и реализирано под наслов „ Спазвам правилата“ с ученици от трети до седми клас.

                        Участие в образователна кампания „Безопасност и мобилност за всички“, организирана от „Рено Нисан България“ в партньорство с МОН.

 1. Извършва се контрол за провеждане на 5-минутка в I –VII класове.
 2. Контролира се осигуряването на безопасност за ежедневно пътуващите ученици. Съставен е график и издадена заповед за придружаване на пътуващите със специализиран превоз ученици до кв. Любеново.
 3. Осигурени са нужните тестове за срочните проверки по БДП, I –VII клас.
 4. Контролът за специализирания превоз до кв. Любеново показва, че придружаващите учители изпълняват стриктно своите задължения като дежурни по автобус и са максимално полезни за безопасността на пътуващите ученици. Своевременно сигнализират за всички проблеми и се включват в дейностите по отстраняването им.
 5. В стремежа си да бъде полезна за отстраняване на опасностите по пътните участъци около училището, комисията търси съдействие от Общината.
 6. Извършени са проверки в часовете по БДП, във връзка с тяхната ефективност, при учителите –Петя Христева и Венета Кичукова.
 7. Практическите зимни занятия по БДП бяха проведени от г-жа Венета Кичукова с ученици от пети клас.

Учителите по БДП от начален етап непрекъснато търсят ефективни методи за запознаване с пътната обстановка и безопасното  поведение на учениците. от първи клас спираловидно те надграждат знанията по определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище, пешеходните пътеки и безопасното пресичане, видовете светофари, кръстовища, пътни знаци и  спирки на тролейбус, автобус и трамвай. много ефективни са практическите занятия на улицата, които се провеждат с особено внимание и отговорност, както и уроците на интерактивната дъска и тези, в които се използват ресурси за онагледяване и развиване на логическото мислене. в този смисъл виртуалната платформа „На улицата“ би могла да се използва ефективно за практическо обучение в безопасна среда след закупуване на абонамент от „Дидаско груп“.

 В обучението по БДП за учениците от 5 до 7 клас също се използват  съвременни методи на обучение – интерактивна дъска, презентации, практически занятия, работа по групи и др. фактът, че обучаващите се знаят предварително много за движението по пътищата и в същото време много от правилата не спазват най-вече като култура на поведение, ни задължава да  търсим непрекъснато нетрадиционни начини за привличане вниманието върху тази материя, толкова важна за живота и здравето на подрастващите.

Според комисията има нещо банално и най-вече формално в честотата на 5-минутката. проверката на дневниците показва, че тя се записва сравнително редовно от учителите от последния час, но в много от случаите е също така формално нанесена. ако тази 5-минутка е само в последния час на последния  ден от седмицата и/или в  края на часа на класа,  би загубила формалния си характер както за ученици, така и за учители и би постигнала целта си.   

Резултатите от срочните тестове показват, че са единици учениците със слаби познания по бдп. актуализиране на правилата за оценяване на тези тестове би могло да изиграе положителна роля върху обучението по този предмет. сега детето, което има 4 верни отговора,  и това, което има 4 грешни отговора от общо 17 въпроса, са   оценени  на ниво „а“ по един и същи начин –  с „не“. това може да е толерантно, но мнението на комисията е, че не стимулира масово учениците да се интересуват и стремят към повече знания по бдп.

След обособяването на служебен паркинг в двора на училището, сравнително се облекчи трафикът в натоварените часове около входовете, поради което комисията счита, че на този етап не са необходими други действия за обезопасяване на района.

Председател на УКБДП:   Петя Георгиева

Проект EDWARD (European Day Without Road Death)

На 26 септември, СУ“Златаров“ се включи в проект EDWARD (European Day Without Road Death), който е подкрепен от Европейската комисия и Главна дирекция“ Национална полиция“. Тази година Европейският ден без загинали на пътя е под мотото“ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“.  С разнообразни дейности като игри, презентации и рисунки подкрепиха инициативата за повишаване вниманието при движение по пътищата.