ЕРАЗЪМ +

Покана за родителска среща по проект „Работещ европеец” по Програма „ЕРАЗЪМ +”, тук

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”, СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”

Проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000076936 на тема „РАБОТЕЩ ЕВРОПЕЕЦ” е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз и е насочен към целева група от 20 ученици, обучаващи се в 10 и 11 ти клас през учебната 2022/2023 г. по специалностите „Туристическа анимация ” и „Икономическо информационно осигуряване

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • придобиване и надграждане от учениците на качествени знания, умения и компетенции за стандартите, моделите и практиките, прилагани в друга страна член на ЕС с традиционна пазарна икономика, които да ги превърнат в знаещи, можещи и конкурентоспособни на пазара на труда млади хора;
 • развиване на способности за професионална и социална адаптация, придобиване на яснота за бъдещи кариерни стремежи и цели, и улесняване на прехода от ученическата скамейка към първото работно място;
 • повишаване на чуждоезиковите умения, знанията за културата, традициите, начина на живот и работата в друга страна, дългогодишен член на ЕС;
 • усвояване и прилагане на иновативни методи и инструменти за управление на учебния процес и организация на преподаването в областта на професионалното образование чрез обмяна на добри практики;
 • интернационализация на обучението чрез участие в транснационалната мобилност с цел практика в реална работна среда, което да доведе до повишаване интереса към професионалното образование и обучение в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“ като образователна институция;
 • превръщане на училището в по-желан партньор за работодателите във връзка с практическото обучение в реална работна среда;
 • разширяване мрежата от международни контакти, даващи възможност за нови партньорства в бъдещи мобилности;
 • получаване на умения за адаптиране в чуждоезикова среда;
 • усвояване на социални компетенции на база на поведение в нова среда, нова култура и традиции;
 • повишаване на активността в училищния живот, пряко свързана с мотивацията за професионално израстване и работа в екип.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА:

 • на програмата за мобилността между СУ “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай и организацията- партньор A Rocca- Италия;
 • Сключване споразумение за съвместна работа между училището и A Rocca;
 • Подписване на договор с българската национална агенция и уточняване на условията на договора и проекта;
 • Популяризиране на проекта във всички информационни канали на училището: уебсайт, фейсбук страница, разлепване на плакати в училището;
 • Провеждане на родителска среща с цел осведомяване на родителите с условията за участие в проекта;
 • Подбор на участниците съгласно утвърдени критерии от комисия в училището;
 • Селекция на придружаващите лица;
 • Подготовка на двустранни споразумения за мобилност с цел признаване на резултатите от ученето;
 • Практическо осъществяване на мобилността;
 • Реализиране на производствените практики при условията, уточнени в подписаните споразумения;
 • Последващи дейности и оценка на производствените практики;
 • Осигуряване на мониторинг и оценка на дейностите;
 • Подкрепа за реинтеграцията на участниците след тяхното прибиране в България;
 • Оценка на въздействието на проекта;
 • Документиране и признаване на резултатите от ученето;
 • Прилагане на резултатите от ученето в дейностите на училището;
 • Отчитане на проекта.

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК

ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ТРИ ЕТАПА:
І етап – Подготовка. Провежда се в България (01.09.2022 г. – 08.04.2023 г.) и включва:

– информиране на потенциалните участници;
– приемане на заявления за кандидатстване;
– подбор на участниците;
– оформяне и подписване на необходимите документи.

ІІ етап – Практика. Провежда се в рамките на 2 седмици (01.07.2023 г. –16.07.2023 г.) в организацията A Rocca – Италия:

– определяне на работни места и наставници за всеки участник;
– контрол по спазване на работната програмата;
– оценяване на постиженията;
– културна програма;
– мониторинг;
– връчване на сертификати за участие в проекта.

ІІІ етап – изготвяне на отчет, популяризиране и разпространение на резултатите от мобилността (17.07.2023 г.-10.11.2023 г.)

Детайлизираната работна програма на практиката е разработена съвместно с партньора – A Rocca – Италия и е съобразена с възможността за надграждане на компетентности и умения, както и за придобиване на нови и получаването на сертификати, удостоверяващи това.

УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЩЕ ПОЛУЧАТ СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ:

 • Europass мобилност;
 • Завършено обучение и придобити професионални умения от организацията партньор.

НА ВСЕКИ УЧАСТНИК:

 • ще бъде направена допълнителна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”, с покрити рискове и лимити за гражданска отговорност към трети лица, медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, репатриране, спешна дентална помощ, дневни пари за болничен престой, и правна помощ;
 • ще бъдат осигурени: наставник; персонално работно облекло; разпечатана на хартиен носител Информация „Пътувам за Италия”, включваща митнически изисквания, документи за пътуване, практически съвети, списък на забранените предмети в ръчен багаж и координати на институции, осъществяващи подкрепа на българи в чужбина; Информация и указания за пътуването и престоя;
 • ще бъде проведен инструктаж във връзка с опазване здравето и живота на учениците и създаване на добър ред при провеждането на мобилността.

Учениците ще бъдат придружавани от двама учители от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“. На място, към придружаващите, ще се присъедини и координаторът от италианска страна.
Пътуването от София до Италия ще се осъществи със самолет. За целта, необходимо изискване е родителско съгласие и валидна лична карта.
Проектът се съфинансира от Програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз и всички средства по предварителната подготовка, застраховки, пътуване и престой се поемат от програмата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ, тук

КРИТЕРИЍ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, тук

ХАРАКТЕРИСТИКА, тук

ЗАЯВЛЕНИЕ, тук

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ – РОДИТЕЛ, тук

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, тук

МОТИВАЦИОННО ПИСМО, тук