Изпити

Графици

Графици за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по реда на приравнителните изпити на ученик в VIIв клас, дневна форма на обучение, и на ученик в Xa клас, профил “Чужди езици”, дневна форма на обучение, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас на ученик в IXв клас, специалност „Икономическо информационно осигуряване“, професия „Оператор информационно осигуряване“, дневна форма на обучение, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за VIII, IX и X клас на ученици в XIа клас, профил „Чужди езици“, дневна форма на обучение, на ученици в XIб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, дневна форма на обучение, и на ученици в XI клас, профил „Чужди езици“, самостоятелна форма на обучение, през учебната 2021/2022 година, тук