Национални програми

НП "Заедно в изкуствата и в спорта", Модул 2 "Спорт"

По НП “Заедно в изкуствата и в спорта” в училището ще бъдат сформирани следните групи:

  • V-VII клас – футбол;
  • V-VII клас – хандбал;
  • V-VII клас – волейбол.
НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 3 "Културните институции като образователна среда"
НП "Заедно за всяко дете", Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст"
НП "Без свободен час", Модул 1 "Без свободен час в училище"