Обяви

ОБЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  сладкарница, тук

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите тук