Проекти

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Повече информация за проекта може да видите тук.

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

Повече информация за проекта виж ТУК.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

По проект  BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”, Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) са сформирани две групи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

„ИТ Смърфовете“ с участието на 20 ученика  от 2а клас, ръководител Нина Нихтянова и “Многознайко” с участието на 13 ученика от VIIIв  клас, ръководител Иванка Кертикова започнаха дейност през месец февруари 2020 година. В началото на месец юли 2020 година на всички учениците бяха издадени сертификати “ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ”.

Чрез обучението учениците придобиха умения и знания за работа в електронна среда, в областта на компютрите, компютърните технологии и интернет.

По дейност 2 на проекта – Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата получихме интерактивен дисплей.

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай - училище посланик на Европейския парламент

ПРОГРАМАТА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ е образователна  програма, която е насочена към учениците от гимназиален етап на средното училище.

Основната цел на тази инициатива е да подобри осведомеността на учащите за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация, за Европейския парламент /ЕП/  като институция, която представлява гласовете на гражданите, както и възможностите за взаимодействие и участие във вземането на решения.

Програмата се стреми да разясни на младите хора техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те биха могли да оказват влияние върху демократичния живот в Европейския съюз.

Представяме ви младши посланиците, които ще отговарят за информирането на своите съученици и ще организират инициативи, посветени на целите на програмата.

https://teachers.mon.bg/