Самостоятелна форма на обучение

Процедура за записване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение

При заявено желание от родителя или ученика, се подава заявление до директора на училището за избор на самостоятелна форма на обучение, тук

Към заявлението се прилагат следните документи: 

1. Декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/, тук

2. Удостоверение за последен завършен клас/удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност.

Директорът на съответното училище внася в РУО – Пловдив постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи в срок до десет дни преди началото на учебната година или преди началото на втори учебен срок. Експертна комисия разглежда представените документи и предлага на началника на РУО – Пловдив да одобри или да откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение. След получаването на доклада началникът на РУО – Пловдив се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.

ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, втора поправителна сесия през учебната 2021/2022 година, тук.

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни“, втора поправителна сесия през учебната 2021/2022 година, тук.

Изменен график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, втора поправителна сесия през учебната 2021/2022 година, тук.

Изменен график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец.“Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, втора поправителна сесия през учебната 2021/2022 година, тук.

Изменен график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, втора поправителна сесия през учебната 2021/2022 година, тук

Заповед за провеждане на юнска поправителна сесия за определяне на годишна оценка  за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2021/2022 година, тук

Заповед за провеждане на юнска поправителна сесия за определяне на годишна оценка  за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2021/2022 година, тук

Заповед за провеждане на майска редовна сесия за определяне на годишна оценка за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година, тук

Заповед за провеждане на втора поправителна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Предприемачески“, през учебната 2021/2022 година, тук

Заповед за провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Предприемачески“, през учебната 2021/2022, тук

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Предприемачески“, през учебната 2021/2022, тук

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за  XI клас клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2021/2022 година – януарска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за  XI клас клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2021/2022 година – януарска редовна сесия, тук

 График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас самостоятелна форма на обучение профил „Предприемачески“, 2021/2022 учебна година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец.“Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил “Чужди езици“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил “Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец. “Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година, тук

КОНСПЕКТИ

XII клас
Профил: „Предприемачески“

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“,  тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Уеб дизайнза определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологиияза определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Уеб програмиранеза определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по география и икономика, модул „България и регионална политика“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по география и икономика  – модул „Географска и икономическа информация“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по география и икономика – модул „Геополитика и геостратегия“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“,  тук

Конспект за изпит по предприемачество, модул „Стартиране на собствен бизнес“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по предприемачество, модул „Управление на предприемаческата дейност“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по предприемачество, модул „Предприемаческа инициатива“ за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Предприемачески“, тук

XI клас
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка -XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по информатика – модул „Обектно ориентирано проектиране и програмиране“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информатика – модул „Структури от данни и алгоритми за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информатика – модул „Изкуствен интелектза определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Обработка и анализ на данниза определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Мултимедияза определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии – модул „Компютърна графиказа определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Клетката- елементарна биологична система за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,,  тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Многоклетъчна организация на биологичните системи за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Биотехнологии за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,,  тук

XI клас
Профил: „Чужди езици“

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка -XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език – модул „Устно общуване“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по английски език – модул „Писмено общуване“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по английски език – модул „Езикът чрез литературата“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по английски език – модул „Култура и междукултурно общуване“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по английски език – модул „Езикови практики“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по руски език – модул „Писмено общуване“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по руски език – модул „Устно общуване“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по руски език – модул „Руският език в туризма“ за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Клетката- елементарна биологична система за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Многоклетъчна организация на биологичните системи за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование – модул „Биотехнологии за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

VIII клас
Специалност: „Икономическо информационно осигуряване“ Професия: „Оператор информационно осигуряване“

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по информационни технологии за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по история и цивилизации за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по география и икономика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по философия за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физика и астрономия за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по химия и опазване на околната среда за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по предприемачество за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по делово общуване, учебна практика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по бизнес комуникации, учебна практика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложен софтуер с общо предназначение за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

IV клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по компютърно моделиране – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и обществото – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и природата – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература-разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – IV клас, тук