Харта на клиента

Харта на клиента

Дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност, комплексно административно обслужване и служебно събиране на информация.

В тази Харта се съдържа информация относно:

 • Административните услуги, извършвани от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“;
 • Цели, които СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ си поставя в областта на административното обслужване;
 • Стандарти за качество на административното обслужване;
 • Начините за допитване до потребителите на административни услуги (потребителите) за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
 • Правата и отговорностите на потребителите;
 • Организацията на работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

 • Административнопроцесуален кодекс.
 • Закон за защита на личните данни.
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Закон за достъп до обществена информация.
 • Закон за професионалното образование и обучение.
 • Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

ЦЕЛИ, КОИТО СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ СИ ПОСТАВЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на административни услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги и за необходимите заявления по образец, както и за сроковете за тяхното извършване.
 • Да предостави на потребителите професионална консултация за задължителния набор от документи, необходими за изпълнението на всяка административна услуга.
 • Да повиши качеството на предоставяните административни услуги.
 • Да прилага комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.
 • Да отстрани възможностите за корупция чрез ограничаване на прекия контакт между заявителя на услугата и служителя от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, реално работещ върху предоставянето на услугата.
 • Да облекчи максимално административните процедури, чрез служебно събиране на информация.
 • Да създаде обстановка на взаимно доверие и уважение между потребителите и служителите от звеното за административно обслужване.
 • Да осъществява обективен контрол върху дейността на служителите от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“,извършващи административни услуги.
 • Да координира и взаимодейства с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване, осигуряващи еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.
 • Да изпълнява задълженията, свързани с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи.
 • Всеки служител се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.
 • Срокът за отговор на запитвания по повод на административното обслужване, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
 • Времето за получаване от потребителите на информация и/или за приемане на документи при посещение на звеното за административно обслужване е не повече от 20 минути.
 • В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Служителите от имат вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 • Служителите проявяват конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси.
 • В СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ има равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 • Служителите предоставят ясна, разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 • СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ осигурява прозрачност на административното обслужване.
 • СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проявява коректност по отношение спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.
 • СУ „Проф. д-р Асен Златаров“  осигурява разнообразни и достъпни начини за подаване на предложения, оплаквания и похвали.
 • СУ „Проф. д-р Асен Златаров“   се стреми да осигури постигане на професионализъм в работата.
 • Служителите в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проявяват наблюдателност, гъвкавост и адаптивност в различни ситуации.
 • СУ „Проф. д-р Асен Златаров“    противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия.
 • Служителите на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ избягват конфликтни ситуации, а при възникването им прилагат умения за преодоляването им.
 • Служителите на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ се стремят към търсене на алтернативно решение на проблема на потребителя.
 • Служителите на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проявяват нетърпимост към обиди и заплахи за физическа саморазправа отстрана на потребителите.

НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

 • Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, постъпили на място в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, на телефона за граждани, публикуван на интернет страницата на училището, както и по електронна поща.
 • Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са анкетни карти, формуляр за предложения, кутия за мнения и коментари, телефон за граждани, електронна поща.
 • Преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки потребител има право:

 • Да получи административно обслужване при спазване на оповестените от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ стандарти за качество;
 • Да изрази мнение, предложение, похвала за добро изпълнение на общите и вътрешните стандарти на административното обслужване или възражение за неизпълнение на същите..

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Да се отнасят към служителите с уважение и да не проявяват агресивно поведение;
 • Да бъдат внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да спазват обявеното работно време;
 • Да предоставят пълна и точна информация, която е необходима за изпълнение на исканата услуга;
 • Да уведомяват своевременно за промени в обстоятелствата, свързани с поставеното искане..

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Подаването на искания, сигнали, жалби и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва:

 • в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ на адрес: ул. „Кочо Честименски“ № 20, гр. Първомай, всеки работен ден в рамките на работното време;
 • по пощата на адрес: ул. „Кочо Честименски“ № 20, гр. Първомай;
 • по електронна поща – a.zlatarov@sou-zlatarov.org

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

На всички подадени искания, жалби, сигнали и предложения СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ отговаря писмено в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс.

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

КОНТАКТИ

На интернет страницата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“  на адрес: www.sou-zlatarov.org са публикувани телефони и електронeн адрес за връзка с училището и служителите.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 1. От 8:00 до 17:00 часа, без прекъсване всеки работен ден.

НАСТОЯЩАТА ХАРТА Е ОТВОРЕНА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ