Стратегия, правилници, програми и планове

За учебната 2023/2024 година

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2024 година, тук

Механизъм за предотвратяване разпространението и употребата на наркотични вещества и подобряване сигурността на средата в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“  –  гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Единни правила за действия в случай на тормоз сред учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Актуализиран правилник за дейността за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

План за действие и финансиране изпълнението на стратегията за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай (2023-2024), тук

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на  предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищно образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай за учебната 2023/2024 година, тук

Механизъм за съвместна работа на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, с институциите по обхващане и включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2023/2024 година, тук

Координационен механизъмза взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция  в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Годишен план на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

План за квалификационна дейност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

План за заседанията на педагогическия съвет в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през учебната 2023/2024 година, тук

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Спортен календар на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2023/2024 година, тук

Вътрешни правила за защита на личните данни,в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година, тук

Единни правила за действия в случай на тормоз сред учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2022/2023 година, тук

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2022/2023 година, тук

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2023 година, тук

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

За учебната 2022/2023 година

План за действие и финансиране изпълнението на стратегията за развитие  СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай (2023-2024), тук

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2023 година, тук

Актуализиран правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Единни правила за действия в случай на тормоз сред учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

План за действие и финансиране на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на  предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай за учебната 2022/2023 година, тук

Механизъм за съвместна работа на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, с институциите по обхващане и включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2022/2023 година, тук

Координационен механизъмза взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция  в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Годишен план на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

План за квалификационна дейност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

План за заседанията на педагогическия съвет в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през учебната 2022/2023 година, тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2022/2023 година, тук

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2022/2023 година, тук

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

Спортен календар на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

Вътрешни правила за защита на личните данни,в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2022 година, тук