Стратегия, правилници, програми и планове

Актуализиран правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

План за действие и финансиране на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на  предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай за учебната 2022/2023 година, тук

Механизъм за съвместна работа на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, с институциите по обхващане и включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2022/2023 година, тук

Координационен механизъмза взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция  в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Годишен план на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

План за квалификационна дейност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

План за заседанията на педагогическия съвет в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през учебната 2022/2023 година, тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2022/2023 година, тук

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

Спортен календар на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2022/2023 година, тук

Вътрешни правила за защита на личните данни,в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година, тук

За учебната 2021/2022 година

Проследяване на нивото на компетентност на учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през учебната 2021/2022 година, тук

Актуализиран правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021-2022 година, тук

Единни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

План за работа на училищния координационен съвет по изпълнение на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“  –  гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

Проследяване   нивото на компетентност на учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година и предложения за съвместни мерки за подобряване на образователните резултати, тук

Правилник за дейността в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година,  тук

Стратегия за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

План за действие и финансиране на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай ,  тук

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на  предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай за учебната 2021/2022 година, тук

Механизъм за съвместна работа на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, с институциите по обхващане и включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2021/2022 година, тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищно образование в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

Годишен план на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

План за квалификационна дейност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година, тук

План за заседанията на педагогическия съвет в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през учебната 2021/2022 година, тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021-2022 година, тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай,  за учебната 2021-2022 година, тук

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2021/2022 година, тук

Спортен календар на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай , за учебната 2021/2022 година, тук

Вътрешни правила за защита на личните данни,в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай, за учебната 2021/2022 година,  тук