Седмично разписание и графици

Седмично разписание

Седмично разписание за I срок на учебната 2023/2024 година – от I клас до XII клас, тук

Графици

График за провеждане на часа на класа за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците за I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График, за провеждане на  консултации на педагогическите специалисти с учениците през I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График, за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците през I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите в група за целодневна организация на учебния ден за I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите в група за  целодневна организация на учебния ден за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане от учителите в група за целодневна организация на учебния ден на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

Разпределение на учебните часове за спортни дейности за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности по ФВС за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до IV клас през I срок на учебната 2023/2024 година, тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година – I срок, тук

График на логопедични занятия за I срок за учебната 2023/2024 година, тук

График на психолога за първи учебен срок за учебната 2023/2024 година, тук

График на ресурсния учител за I срок за учебната 2023/2024 година, тук

График на ресурсния учител за I срок за учебната 2023/2024 година, тук

График за провеждане на часовете по безопасност на движението по пътищата през учебната 2023/2024 година, считано от 25.09.2023 г., тук

График за неучебни, но присъствени дни
16.02.2024 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
02.05.2024 г. /четвъртък/ – Спортен празник на училището;
20.06.2024 г. /четвъртък/ – Ден на здравословния начин на живот.
Начало и край на учебния ден
За ученици от:
Начало на учебния ден
Край на учебния ден
Особености при организацията на учебния ден

Начален етап – І клас

8:00

16:15/15:15

Целодневна организация – вариант 2

Начален етап – ІІ клас

8:00

16:15/15:15

Целодневна организация – вариант 2

Начален етап – ІІІ клас

8:00

17:40/16:50

Целодневна организация – вариант 2

Начален етап – IV клас

8:00

17:40/16:50

Целодневна организация – вариант 2

Прогимназиален етап – V-VІІ клас

8:00

14:00/13:10

18:30/17:40

Целодневна организация – вариант 1

Гимназиален етап

8:00

14:00

Дневно разписание

Дневно разписание  (организация на учебния ден) на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за учебната 2023/2024 година, тук