Седмично разписание и графици

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

График за провеждане на изпити за първа редовна поправителна сесия, тук

График и вид дейности, свързани с провеждането на компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни дейности и/или обща подкрепа, тук

Седмично разписание

Седмично разписание за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности и допълнителен час по ФВС за II срок на учебната 2020/2021 година,  тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година – II срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIII клас за учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през II срок на учебната 2020/2021 година,тук

Разпределение на учебните часове по спортни дейности зa II срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителни консултации на педагогическите специалисти с учениците за II срок на учебната 2020/2021 година, тук

Дневно разписание (организация на учебния ден) при обучение от разстояние в електронна среда на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, от 23.11.2020 г. – 04.11.2020 г., тук

График за текущата обратна връзка и оценяването  за времето  на обучение от разстояние в електронна среда, тук

Седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021 година

Начало и край на учебния ден

За ученици от:Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден
Начален етап – І клас8:0016:35/15:35Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІ клас8:0016:35/15,35Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІІІ клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Начален етап – ІV клас8:0017:40/16:50Целодневна организация – вариант 2
Прогимназиален етап – V – VІІ кл.8:00

14:00/13:10

18:30/17:40

 

Целодневна организация – вариант 1

Гимназиален етап8:0014:00 

Начало и край на учебния ден в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2020/2021 година,  тук

График за неучебни, но присъствени дни

16.02.2021 г. /вторник/ – Патронен празник на училището;
20.05.2021 г. /четвъртък/ – Спортен празник на училището;
17.06.2021 г. /четвъртък/ – Ден на здравословния начин на живот.

Графици

График  за провеждане на консултации на педагогическите специалисти с учениците за I срок на учебната 2020/2021 година, тук

Графици за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности и допълнителен час по ФВС за I срок на учебната 2020/2021 година, тук и тук

График на места за провеждане на организиран отдих и физическа активност на учениците от целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година – I срок, тук

График за място на провеждане на занимания по интереси на учениците от I до VIIклас за учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на факултативни учебни часове с учениците през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети в дейностите по самоподготовка с ученици от целодневната организация на учебния ден през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на консултации на учителите от целодневна организация на учебния ден през I срок на учебната 2020/2021 година, тук

График за провеждане на допълнителния час  на учителите  в група за  целодневна организация на учебния ден през i срок на учебната 2020/2021 година,тук

Разпределение на учебните часове по спортни дейности зa I срок на учебната 2020/2021 година, тук