За V клас

За учебната 2024/2025 година

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 14 свободни места за преместване на ученици в V клас.

Списък на учениците, класирани за записване в V клас за уч. 2024/2025 г., тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в V клас за учебната 2024-2025 година, тук

Документи за прием в V клас
 1. Заявление за преместване в V клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
Необходими документи за записване
 1. Заявление за записване в V клас (по образец), тук
 2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 
 3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка), тук
 4. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 5. Заявление за целодневна организация на учебния ден, тук
 6. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук
 7. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук
 8. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни
 9. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо).
 10. Декларация – иновация, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ  и за спортни дейности за учебната 2024/2025 година, тук

За учебната 2023/2024 година

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 13 свободни места за преместване на ученици в V клас.

Списък на учениците, класирани за записване в V клас за учебната 2023/2024 година, тук

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 28 свободни места за преместване на ученици в V клас.

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в V клас за учебната 2023-2024 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в V клас за учебната 2023-2024 година, тук

Документи за прием в V клас
 1. Заявление за преместване в V клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
Необходими документи за записване
 1. Заявление за записване в V клас (по образец), тук
 2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 
 3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка), тук
 4. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 5. Заявление за целодневна организация на учебния ден, тук
 6. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук
 7. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук
 8. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни
 9. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)

Избор на учебни предмети за ИУЧ  и за спортни дейности за учебната 2023/2024 година, тук

За учебната 2022/2023 година

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 11 свободни места за преместване на ученици в V клас.

Списък на учениците, класирани за записване в V клас за учебната 2022/2023 година, тук

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 33 свободни места за преместване на ученици в V клас.

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година, тук

Документи за прием в V клас
 1. Заявление за преместване в V клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверението за завършен начален етап.
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.

При подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване
 1. Заявление за записване в V клас (по образец), тук
 1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап.

 2. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка), тук
 3. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове (допълнителна подготовка), тук
 4. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 5. Заявление за целодневна организация на учебния ден, тук
 6. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук
 7. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и за спортни дейности, тук