За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 3 свободни места за прием на ученици в I клас. (18.08.2022 г.)

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 4  свободни места за прием на ученици в I клас. (26.07.2022 г.)

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 10 свободни места за прием на ученици в I клас.

Списък на учениците, класирани за записване в I клас за учебната 2022/2023 година, тук

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на гр. Първомай, тук

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в І клас за учебната 2022/2023 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в I клас за учебната 2022/2023 година, тук

Документи за прием в I клас
 1. Заявление за прием в I клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверение за завършена подготвителна група.
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
Документи за записване в I клас
 1. Заявление за записване в I клас, тук
 2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група
 3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/,тук
 4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук

 7. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 8. Заявление за избор на вариант на целодневна организация на учебния ден, тук

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и за спортни дейности за 2022/2023 учебна година, тук