За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Списък на учениците, класирани за записване в първи клас за учебната 2024/2025 година, тук.

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на гр. Първомай, тук

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в І клас за учебната 2024/2025 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в I клас за учебната 2024/2025 година, тук

Документи за прием в I клас
 1. Заявление за прием в I клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверение за завършена подготвителна група.
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
 5. Копие на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО.
 6. Служебна бележка от работодателя (с ЕИК, изх. No, адрес на местоработата, подпис, мокър печат) за близост на училището до работното място на един от родителите (ако е приложимо).
 7. Копие на валидно към момента на подаване на документите експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК на детето (ако е приложимо).
 8. Копие на акт за смърт на единия родител или на двамата родители на детето (ако е приложимо).
 9. За деца от семейства с повече от две деца до 18-годишна възраст – Копия на удостоверения за раждане на всички деца и удостоверения за постоянен или настоящ адрес, издадени от служба ГРАО (ако е приложимо)
 10. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
 11. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (ако е приложимо), тук
 12. За дете, което има брат или сестра до 12-годишна възраст в училището – Копие на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО (ако е приложимо)
Документи за записване в I клас
 1. Заявление за записване в I клас (по образец), тук
 2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
 3. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни
 4. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка), тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Заявление за избор на вариант на целодневна организация на учебния ден, тук
 7. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук
 8. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук
 9. Оригинал на валидно към момента на подаване на документите експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК на детето за сверяване (ако е приложимо)
 10. Оригинал на акт за смърт на единия родител или на двамата родители на детето за сверяване (ако е приложимо)
 11. За деца от семейства с повече от две деца до 18-годишна възраст – Оригинали на удостоверения за раждане на всички деца за сверяване (ако е приложимо)
 12. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
 13. Оригинал на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО, за сверяване.
 14. Декларация за иновация, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ и за спортни дейности за 2024/2025 учебна година, тук

Учениците от начален етап се обучават на целодневна организация на учебния ден, при която задължителните учебни часове от училищния учебен план се провеждат в смесен блок с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси преди обяд и след обяд. Обедното хранене е организирано чрез кетъринг. Изучават се английски език в задължителните учебни часове и руски език в избираемите учебни часове.

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 8 свободни места за записване на ученици в I клас.

Списък на учениците, класирани за записване в I клас за учебната 2023/2024 година, тук

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на гр. Първомай, тук

Справка за районите на учебните заведения на територията на гр. Първомай за прием на ученици в I и V клас, тук

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в І клас за учебната 2023/2024 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в I клас за учебната 2023/2024 година, тук

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г.)

(1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) За целите на разпределянето на децата в групите по ал. 3 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.

(6) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете с един или двама починали родители;
3. (доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. (нова – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете от семейство с повече от две деца;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

(9) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. Наредба No 10 за организация на дейностите в училищното образование

Документи за прием в I клас
 1. Заявление за прием в I клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверение за завършена подготвителна група.
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
 5. Копие на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО.
 6. Служебна бележка от работодателя (с ЕИК, изх. No, адрес на местоработата, подпис, мокър печат) за близост на училището до работното място на един от родителите (ако е приложимо).
 7. Копие на валидно към момента на подаване на документите експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК на детето (ако е приложимо).
 8. Копие на акт за смърт на единия родител или на двамата родители на детето (ако е приложимо).
 9. За деца от семейства с повече от две деца до 18-годишна възраст – Копия на удостоверения за раждане на всички деца и удостоверения за постоянен или настоящ адрес, издадени от служба ГРАО (ако е приложимо)
 10. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
 11. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (ако е приложимо), тук
 12. За дете, което има брат или сестра до 12-годишна възраст в училището – Копие на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО (ако е приложимо)
Документи за записване в I клас
 1. Заявление за записване в I клас (по образец), тук
 2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
 3. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни
 4. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка), тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Заявление за избор на вариант на целодневна организация на учебния ден, тук
 7. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук
 8. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук
 9. Оригинал на валидно към момента на подаване на документите експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК на детето за сверяване (ако е приложимо)
 10. Оригинал на акт за смърт на единия родител или на двамата родители на детето за сверяване (ако е приложимо)
 11. За деца от семейства с повече от две деца до 18-годишна възраст – Оригинали на удостоверения за раждане на всички деца за сверяване (ако е приложимо)
 12. Нотариално заверено пълномощно в случай, че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението (ако е приложимо)
 13. Оригинал на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от служба ГРАО, за сверяване.

Избор на учебни предмети за ИУЧ и за спортни дейности за 2023/2024 учебна година, тук

Учениците от начален етап се обучават на целодневна организация на учебния ден, при която задължителните учебни часове от училищния учебен план се провеждат в смесен блок с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси преди обяд и след обяд. Обедното хранене е организирано чрез кетъринг. Изучават се английски език в задължителните учебни часове и руски език в избираемите учебни часове.

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 3 свободни места за прием на ученици в I клас. (05.08.2022 г.)

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 4  свободни места за прием на ученици в I клас. (26.07.2022 г.)

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, разполага с 10 свободни места за прием на ученици в I клас.

Списък на учениците, класирани за записване в I клас за учебната 2022/2023 година, тук

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на гр. Първомай, тук

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в І клас за учебната 2022/2023 година, тук

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен план-прием в I клас за учебната 2022/2023 година, тук

Документи за прием в I клас
 1. Заявление за прием в I клас (по образец), тук
 2. Копие на удостоверение за завършена подготвителна група.
 3. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 4. Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните данни.
Документи за записване в I клас
 1. Заявление за записване в I клас, тук
 2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група
 3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/,тук
 4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/,тук
 5. Заявление за избор на спортни дейности, тук
 6. Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището, тук

 7. Декларация за достоверност на личните данни, тук
 8. Заявление за избор на вариант на целодневна организация на учебния ден, тук

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, тук

Избор на учебни предмети за ИУЧ, ФУЧ и за спортни дейности за 2022/2023 учебна година, тук