Персонал

УЧИТЕЛИ:
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
1. Антонина Бончева Бонева
2. Виолета Ангелова Атанасова – главен учител
3. Красимира Ангелова Хубинова
4. Пенка Атанасова Найденова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
1. Анета Йорданова Лозева
2. Веселина Колева Танева
3. Веселка Иванова Шопова
4. Елена Петкова Цветкова
5. Светлана Георгиева Найдева

НЕМСКИ ЕЗИК:
1. Лилия Стойчева Петкова

РУСКИ ЕЗИК:
1. Радка Димитрова Муратева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:
МАТЕМАТИКА:
1. Ваня Ангелова Георгиева
2. Дияна Запрянова Цветанова
3. Иван Бонев Георгиев
4. Красимира Николаева Дамянова

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:
1. Ваня Ангелова Георгиева
2. Иванка Иванова Кертикова
3. Красимира Николаева Дамянова
4. Нина Нихтянова
5. Татяна Димитрова Попова

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
1. Георги Иванов Иванов
2. Мария Христова Сарова

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА:
1. Георги Иванов Иванов
2. Петър Русев Петров

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Теодора Димитрова Янкова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ:

1. Катя Иванова Ганева-Николова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

1. Златка Христова Гарова – главен учител

ИЗКУСТВА
МУЗИКА:
1.Миглена Николова Стоева

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1.Йорданка Иванова Лянгузова

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА:
1. Лилия Стойчева Петкова

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:
1. Ангел Петев Георгиев
2. Златка Атанасова Генова

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
1 .Дарина Сталева Запрянова
2. Делка Колева Атанасова
3. Елена Стоянова Киркова
4. Иванка Димитрова Будова
5. Милена Георгиева Йорданова
6. Невенка Димитрова Чалъкова
7. Петя Христева
8. Станка Енева Ушева

Физическо възпитание и спорт на начален курс:
1. Гинка Димитрова Димова

ВЪЗПИТАТЕЛИ:
1. Ганка Славчева Вантова
2. Красимира Георгиева Гочева
3. Румянка Дойкова Балева
4. Нина Ангелова
5. Петя Тенева